S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Tovar v akcii:

Najpredávanejšie

naša cena 39,00 €
naša cena 38,00 €

Obchodné podmienky
Obchodní podmínky
Všeobecné obchodné podmienky

 

Nakupovanie tovaru na internetovej stránke staremince.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel:

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci: Ing. Štefan Jurovčík, Mieru 306/4, 027 43 Nižná, IČO: 52295851, DIČ: 1123414710,  info@staremince.sk, tel. č. 0903650940, zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Námestovo, č. živnostenského registra 560-25551

2. Kupujúci: fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim odoslaním objednávky.

3. Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke e-shopu staremince.sk

II. Objednávka

1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom obchodného systému vložením tovaru do košíka na staremince.sk a odoslaním objednávky cez e-shop, prípadne  e-mailom: info@staremince.sk

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej "Zákon").

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť:

- meno a priezvisko,

- poštovú adresu

- fakturačnú adresu

- telefónne číslo

- e-mail

- fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH,

- názov tovaru

- popis tovaru

- počet kusov

- dátum vystavenia objednávky.

Objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky.

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami eshopu staremince.sk 

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci potvrdí objednávku a  oznámi možnú dodaciu dobu. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Cena je uvedená pri každom produkte v €.

2. Kupujúci uhrádza platbu:

- dobierkou

- prevodom/vkladom  na účet predávajúceho. Číslo účtu vo formáte IBAN:SK70 8330 0000 0020 0162 6522

3. Kupujúci uhrádza cenu za produkt + prepravné náklady podľa zvoleného spôsobu dopravy.

4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) osobný odber                   -           0 €

b)    cez Slovenskú poštu:

- doporučená zásielka  SR           -            4 €

- poistená zásielka  SR                -            4 €

- poistená zásielka  SR nad 500e -             7 

- dobierka  SR                             -           2 €

- zásielka do zahraničia                 -          podľa podmienok dopravcu

5. Výška nákladov na dopravu je uvedená aj vo formulári objednávky.

6. V prípade objednávky investičných kovov mimo pracovnú dobu (Pondelok až Piatok 9:00 až 17:00) bude cena aktualizovaná pri potvrdení objednávky

7. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho, ktorý má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

IV. Dodacia doba

1. Dodacia doba je 10 dní od prijatia úhrady na účet predávajúceho. V prípade platby dobierkou 10 dní od objednania tovaru. Termín odoslania dodávky bude vždy oznámený kupujúcemu.

2. Vo výnimočných prípadoch, o ktorých bude kupujúci informovaný, môže byť dodacia doba dlhšia.

V. Prevzatie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pokiaľ je zásielka pri preberaní viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a  zasielateľskú spoločnosť a spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu v tomto prípade nebudú akceptované.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1.  Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, a to do 24 hodín od objednania, prípadne ak tovar ešte nebol predávajúcim odoslaný, je možné objednávku zrušiť aj neskôr po dohode s predávajúcim.

2. Kupujúci je podľa § 7 "Zákona" oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy Odstúpenie od zmluvy formulár. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Produkt nesmie byť poškodený a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. 

3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 5 % z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak vystavená cena produktu bola chybná.

7. Pri kúpe investičných kovov nie je možné vrátenie tovaru.

VII. Záručná doba

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je  stanovená na 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho

2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi písomne oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. 

2. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

4. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúcich v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúcich hlavne na právnom základe plnenia zmluvy. Spracovávať osobné údaje na marketingové účely môže predávajúci len na základe písomného súhlasu od kupujúceho.  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete tu

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 02.09.2019.

 

Podmienky ochrany osobných údajov - GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov 

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka. 

Ochrana osobných údajov

  1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA 

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť - Ing. Štefan Jurovčík, Mieru 306/4, 027 43 Nižná, IČO: 52295851, DIČ: 1123414710,  info@staremince.sk, tel. č. 0903650940, zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Námestovo, č. živnostenského registra 560-25551

 (ďalej len "správca"). 

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: info@staremince.sk, tel. č. 0903650940

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov 

 

  1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"). 

 

  1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. 3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia. 

 

  1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania). 

 

  1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. 

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile -  info@staremince.sk

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. 

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkám pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 2.9.2019

Všeobecné obchodné podmienky

 

Nakupovanie tovaru na internetovej stránke staremince.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel:

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci: Ing. Štefan Jurovčík, Mieru 306/4, 027 43 Nižná, IČO: 52295851, DIČ: 1123414710,  info@staremince.sk, tel. č. 0903650940, zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Námestovo, č. živnostenského registra 560-25551

2. Kupujúci: fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim odoslaním objednávky.

3. Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke e-shopu staremince.sk

II. Objednávka

1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom obchodného systému vložením tovaru do košíka na staremince.sk a odoslaním objednávky cez e-shop, prípadne  e-mailom: info@staremince.sk

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej "Zákon").

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť:

- meno a priezvisko,

- poštovú adresu

- fakturačnú adresu

- telefónne číslo

- e-mail

- fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH,

- názov tovaru

- popis tovaru

- počet kusov

- dátum vystavenia objednávky.

Objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky.

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami eshopu staremince.sk 

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci potvrdí objednávku a  oznámi možnú dodaciu dobu. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Cena je uvedená pri každom produkte v €.

2. Kupujúci uhrádza platbu:

- dobierkou

- prevodom/vkladom  na účet predávajúceho. Číslo účtu vo formáte IBAN:SK70 8330 0000 0020 0162 6522

3. Kupujúci uhrádza cenu za produkt + prepravné náklady podľa zvoleného spôsobu dopravy.

4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) osobný odber                   -           0 €

b)    cez Slovenskú poštu:

- doporučená zásielka  SR           -            2,50 €

- poistená zásielka  SR                -            3,50 €

- dobierka  SR                             -           5.00 €

- zásielka do zahraničia                 -          podľa podmienok dopravcu

5. Pri objednávke nad 250 € je poštovné zdarma.

6. Výška nákladov na dopravu je uvedená aj vo formulári objednávky.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho, ktorý má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

IV. Dodacia doba

1. Dodacia doba je 5 dní od prijatia úhrady na účet predávajúceho. V prípade platby dobierkou 5 dní od objednania tovaru. Termín odoslania dodávky bude vždy oznámený kupujúcemu.

2. Vo výnimočných prípadoch, o ktorých bude kupujúci informovaný, môže byť dodacia doba dlhšia.

V. Prevzatie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pokiaľ je zásielka pri preberaní viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a  zasielateľskú spoločnosť a spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu v tomto prípade nebudú akceptované.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1.  Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, a to do 24 hodín od objednania, prípadne ak tovar ešte nebol predávajúcim odoslaný, je možné objednávku zrušiť aj neskôr po dohode s predávajúcim.

2. Kupujúci je podľa § 7 "Zákona" oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy Odstúpenie od zmluvy formulár. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Produkt nesmie byť poškodený a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. 

3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 5 % z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak vystavená cena produktu bola chybná.

VII. Záručná doba

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je  stanovená na 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho

2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi písomne oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. 

2. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

4. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúcich v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúcich hlavne na právnom základe plnenia zmluvy. Spracovávať osobné údaje na marketingové účely môže predávajúci len na základe písomného súhlasu od kupujúceho.  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete tu

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 02.09.2019.

 

MzNiMDM1Y